อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย


ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
58
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
2,793
เดือนที่แล้ว
3,335
ปีนี้
29,191
ปีที่แล้ว
31,793


ประวัติและตราสัญลักษณ์ 
ประวัติศาสตร์ของตําบลกุดเพียขอม
 
       เดิมตําบลกุดเพียขอม แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีประชากรหนาแน่นจึงแบ่งการปกครองออกไปเป็นตําบลโนนพะยอม เมื่อปี พ.ศ. 2531 ทําให้ปัจจุบันตําบลกุดเพียขอมมีหมู่บ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ในอดีตบ้านกุดเพียขอมเดิมเป็นดินแดนที่พวกขอมได้เข้ามาจับจองที่ดินแห่งนี้เป็นที่ทํากินและได้สร้างทํานบกั้นน้ํา เรียกว่า “ฝายขอม” คําว่า “เพีย” มาจากคําว่า “เพี้ยเมือง” เป็นตําแหน่งทางการปกครองในสมัยก่อน คําว่า “กุด” ในภาษีอีสานหมายถึง แอ่งน้ํา บริเวณบ้านกุดเพียขอม จึงได้ชื่อว่า “กุดเพียขอม” ต่อมาได้กลายเป็นตําบลกุดเพียขอม ซึ่งปัจจุบันได้แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้านได้แก่
 
หมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม
หมู่ที่ 2 บ้านกุดเพียขอมเหนือ
หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย
หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า
หมู่ที่ 5 บ้านร่องดูก
หมู่ที่ 6 บ้านหญ้าเครือ
หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

       ทรัพยากรน้ํา องค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอม ไม่มีแหล่งน้ําขนาดใหญ่ เกษตรกรรมส่วนใหญ่ อาศัยน้ําฝนทําการเกษตร และมีแหล่งน้ําขนาดเล็ก กระจายตามหมู่บ้านต่างๆ 

       ทรัพยากรดิน ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย เมื่อฝนตกจะทําให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ต้องมีการปลุกพืชคลุมหน้าดินกันการชะล้าง