อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย


ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
63
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
2,793
เดือนที่แล้ว
3,335
ปีนี้
29,191
ปีที่แล้ว
31,793


ลักษณะที่ตั้ง


ที่ตั้งและอาณาเขต
       องค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอม ตั้งอยู่บ้านนาผาย หมู่ที่ 3 ตําบลกุดเพียขอม ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลเป็น อบต.ชั้น 5 (อบต.ขนาดเล็ก) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล เป็น อบต.ชั้น 4 (อบต.ขนาดกลาง) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2552 ลักษณะที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอําเภอชนบท ห่างจากตัวอําเภอชนบท 5 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อทางด้านทิศต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
  2. ทิศใต้ ติดต่อกับตําบลห้วยแก อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
  3. ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
  4. ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลเปือยใหญ่,ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา และ ตําบลบ้านแท่น , ตําบลชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
เนื้อที่
      องค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอม มีเนื้อที่ 35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,809 ไร่

ภูมิประเทศ
       องค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่มีภูเขา เหมาะสําหรับการทํานา,ทําไร่, และเลี้ยงสัตว์

จํานวนหมู่บ้าน
       จํานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอม มีทั้งหมดจํานวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ-สกุล ผู้ใหญ่บ้าน วาระการดํารงตําแหน่ง
1 บ้านกุดเพียขอม นายประสิทธิ์  แสนก่ำ เกษียณอายุราชการ
2 บ้านกุดเพียขอมเหนือ นายกองเงิน ทะน้อม เกษียณอายุราชการ
3 บ้านนาผาย นายประจบ ชาแป เกษียณอายุราชการ
4 บ้านเสาเล้า นายสุรสิทธิ์ พรมดี (กํานัน) เกษียณอายุราชการ
5 บ้านร่องดูก นายวีระ เทพนะ เกษียณอายุราชการ
6 บ้านหญ้าเครือ นายเสถียร  พานะ เกษียณอายุราชการ
7 บ้านโนนสังข์ นายดุสิต ดีหลี เกษียณอายุราชการ

ประชากร
ตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ เดือน ตุลาคม 2562 มีประชากร 3,677 คน แยกเป็น
- ชาย 1,804 คน
- หญิง 1,873 คน
- จํานวนบ้าน 1,161 หลังคาเรือน
แยกเป็นแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | พูดคุย-ถามตอบ | ติดต่อ อบต.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.