Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
14
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
1,659
เดือนที่แล้ว
1,667
ปีนี้
11,470
ปีที่แล้ว
16,171


ลักษณะเศรษฐกิจ


อาชีพ

       ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอม  ส่วนใหญ่ประชากรประกอบอาชีพ ทําไร่ ทํานา เลี้ยงสัตว์  ส่วนมากพื้นที่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร

หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตําบล

  1. ธนาคาร - แห่ง
  2. โรงแรม - แห่ง
  3. ปั๊มน้ํามันและก๊าซ 1 แห่ง
    1. ปั๊มพีที ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์
  4. โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
    1. โรงงานสุกัญญา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์
  5. โรงสีข้าว 12 แห่ง