อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย


ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
63
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
2,793
เดือนที่แล้ว
3,335
ปีนี้
29,191
ปีที่แล้ว
31,793


ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน


การคมนาคม
       องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม มีเส้นทางคมนาคมที่ใช้เป็นทางสัญจรไปมาติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ ส่วนใหญ่เป็นทางราดยางและลูกรัง
 
การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข         -         แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ         -         แห่ง
 
การไฟฟ้า
       ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน และประชากรในเขตตำบลใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 98
 
แห่งน้ำธรรมชาติ
- ลำห้วย,ลำน้ำ   1        สาย    ชื่อ ลำห้วยหนองเอี่ยน
- บึง,หนอง       4      แห่ง  ชื่อ

1. หนองกุดยาง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านร่องดูก
2. หนองกุดเรือ    ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านร่องดูก
3. หนองสะแบง  ตั้งอยู่หมู่ที่1  บ้านกุดเพียขอม
4. หนองแหน      ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- บ่อบาดาล       23      บ่อ