Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผลการดำเนินงาน

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
39
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
188
เดือนที่แล้ว
772
ปีนี้
2,991
ปีที่แล้ว
16,171


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องท้องที่ ประจำปี 2561


ประชาสัมพันธ์  เรื่อง  ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องท้องที่  ประจำปี  2559
ให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี
ประชาสัมพันธ์  เรื่อง  ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องท้องที่  ประจำปี  2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนกุดเพียขอม
เรื่อง   การแบ่งทำเลและกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร  (ต่อเดือน)
เพื่อเป็นแนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจำปี  2560


รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี


ให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี
ประชาสัมพันธ์  เรื่อง  ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องท้องที่  ประจำปี  2561