Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
33
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
2,184
เดือนที่แล้ว
1,958
ปีนี้
2,184
ปีที่แล้ว
18,470


ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563


         
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
-----------------------------------------------------------
          ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับ 2) พ.ศ.2534 เห็นควรออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอน 98 ก หน้า 18 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น
          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมเห็นว่า เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
ประเภทป้าย
อัตราภาษีป้าย(บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)
ลักษณะป้าย
แบบเคลื่อนที่/เปลี่ยน
ข้อความ/ภาพได้
ลักษณะป้าย
แบบคงที่/ไม่เปลี่ยน
ข้อความหรือภาพ
(1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน 10 5
(2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น 52 26
(3) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือภาพหรือหมาย ใด ๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 52 50
          หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โทร.043-009638
          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


        ลงประกาศเมื่อ : วันที่ 06-01-2021 เวลา 11:00 น.