อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย


ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
61
เมื่อวานนี้
164
เดือนนี้
3,165
เดือนที่แล้ว
3,126
ปีนี้
19,078
ปีที่แล้ว
31,793


การขยายเวลาการประเมินและชำละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม


        

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
เรื่อง การขยายเวลาการประเมินและชำละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม
 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
………………………………………………………………..
                   อาศัยอำนาจตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กำหนดให้ เริ่มเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มาราคม 2563 เป็นต้นไป โดยกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลา ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 เป็นการทั่วไป กรณีการชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมินภาษีภายในเดือน เมษายน พ.ศ.2565 ขยายเวลาเป็นภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 ได้ทันตามกำหนดระยะเวลาภายในเดือน เมษายน 2565 เนื่องจากการปฏิบัติงานได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอขยายเวลาการประเมินและการจัดเก็บภาษีออกไปภายในเดือน มิถุนายน 2565 รวมถึงระยะเวลาการผ่อยชำระภาษีออกไป
                   เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล คลอบคุมทั่วถึงและเป็นธรรมกับเจ้าของทรัพย์สิน อาศัยความตามพะราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามมาตรา 14 วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า กำหนดเวลาการชำระภาษีหรือแจ้งรายการต่างๆ หรือกำหนดเวลาการคัดค้านการประเมินภาษีตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าว มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ ให้ยื่นขยายเวลาหรือให้เลื่อนกำหนดเวลาไปก่อนกำหนดเวลาสิ้นสุด เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร จะให้ขยายเวลาหรือเลื่อนกำหนดเวลาออกไปตามความจำเป็นแต่ละกรณี
                   เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 จึงขออนุมัติขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ออกไปดังนี้
                       1.การแจ้งประเมินภาษี                   ภายในเดือน พฤษภาคม 2565
                     2.การชำระภาษี                           ภายในเดือน มิถุนายน 2565
                         3.หารผ่อนชำระภาษี              งวดที่ 1 ภายในเดือน มิถุนายน 2565
                                                                   งวดที่ 2 ภายในเดือน กรกฎาคม 2565
                                                                   งวดที่ 3 ภายในเดือน สิงหาคม 2565
               4.การแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ   ภายในเดือน กรกฎาคม 2565
                   5.การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา                                                       ภายในเดือน สิงหาคม 2565
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                             
 
 
http://www.gpk.go.th/site/media/files/scan076.pdf


        ลงประกาศเมื่อ : วันที่ 19-05-2022 เวลา 09:41 น.