Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผลการดำเนินงาน

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
24
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
915
เดือนที่แล้ว
1,678
ปีนี้
11,878
ปีที่แล้ว
8,898


หนังสือราชการ


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/08/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ ลงหนังสือ ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ ลงหนังสือ ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562     [สิ่งที่ส่งมาด้วย] กค. มท 0803.3/ว3044 02/08/2562 02/08/2562
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562     [สิ่งที่ส่งมาด้วย] กค. มท 0803.3/ว2906 24/07/2562 24/07/2562
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส. มท 0810.6/ว2817 18/07/2562 18/07/2562
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(kick off)     [สิ่งที่ส่งมาด้วย] กพส. มท 0810.3/ว4095 10/07/2562 10/07/2562
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562     [สิ่งที่ส่งมาด้วย] กค. มท 0803.3/ว2607 04/07/2562 04/07/2562
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]     [เอกสารอ้างอิง]
สน.คท. มท 0808.2/ว3886 28/06/2562 01/07/2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR) ประจำปี พ.ศ. 2562     [สิ่งที่ส่งมาด้วย] กศ. มท 0816.4/ว2390 18/06/2562 21/06/2562
การดำเนินการโตรงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
[คำอธิบายการดำเนินโครงการ]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 5]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส. มท 0810.4/ว 1955 17/05/2562 17/05/2562
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     [สิ่งที่ส่งมาด้วย] สน.คท. มท 0808.3/ว1927 16/05/2562 17/05/2562
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ 2562
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803.3/ว1511 10/04/2562 10/04/2562
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564 กศ. มท 0816.5/ว567 12/02/2562 13/02/2562
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว3246 15/08/2562 19/08/2562
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293 19/08/2562 19/08/2562
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101 14/08/2562 19/08/2562
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว11373 05/07/2562 19/08/2562
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว3258 15/08/2562 19/08/2562
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313 13/06/2562 19/08/2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562     [สิ่งที่ส่งมาด้วย] สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 16/08/2562 19/08/2562
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว3291 19/08/2562 19/08/2562
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078 05/08/2562 19/08/2562