อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย


ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
63
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
2,793
เดือนที่แล้ว
3,335
ปีนี้
29,191
ปีที่แล้ว
31,793


แผนผังแสดงโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม


 โครงสร้างการบริหารนายพีระพล  นาที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
เบอร์โทร. 081-9540332
นายสุรพล  สินจันอัด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
เบอร์โทร. 061-6648431
นายธีรศักดิ์  ติยะภา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
เบอร์โทร. 093-4531539
นายสุรศักดิ์  พรมดี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
เบอร์โทร.065-3471539

                                         

 

นายสุรชาติ  เพ็ญศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม 
    เบอร์โทร.085-7537744


                                                  

                                                    นายสารนาถ  สุพรมพันธุ์
                                       รองปลัดองค์กาบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
                                                    เบอร์โทร.099-0714555โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
นายประพันธ์  ภูสมนึก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
เบอร์โทร. 089-0127897
นางทองอินทร์  โมรีรัตน์
รองประธานสภาองค์หการบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
เบอร์โทร. 084-3898437
นายรัฐภูมิ  สอโส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม หมู่ที่ 2
เบอร์โทร.
นางสมพร  งามดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม หมู่ที่ 4
เบอร์โทร.
นายวุฒิชัย  ลวงงาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม หมู่ที่ 5
เบอร์โทร. 092-3379179
นางรัศมี  เกิดเดช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม หมู่ที่ 6
เบอร์โทร. 085-6071828
นายนิรันดร  ตรีศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม หฒุ่ที่ 7
เบอร์โทร. 082-8589695