Get Adobe Flash player
อบต.กุดเพียขอม
ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย

นายประเวช ศรีวงษ์

ค้นหาข่าว


ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


วันนี้
44
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,033
เดือนที่แล้ว
1,994
ปีนี้
7,928
ปีที่แล้ว
18,470

เจ้าหน้าที่สำนักปลัด

นายสารนาถ สุพรมพันธุ์ รองปลัด อบต.กุดเพียขอม รองปลัดองค์การณ์บริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นายสารนาถ สุพรมพันธุ์
ตำแหน่ง : รองปลัด อบต.กุดเพียขอม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นาวสาวอัมรินทร์ ประทุมมา นักทรัพยากรบุคคล อบต.กุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นาวสาวอัมรินทร์ ประทุมมา
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววาสนา เมนะรุจิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นะโยบายและแผน อบต.กุดเพียขอม ชื่อ-สกุล : นางสาววาสนา เมนะรุจิ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ส.อ.อภิรัตน์  บรรณารักษ์  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด ชื่อ-สกุล : ส.อ.อภิรัตน์ บรรณารักษ์
ตำแหน่ง : นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
ชื่อ-สกุล : นายมนตรี อ่อนศรี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุรศักดิ์  ศรีวงษ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชื่อ-สกุล : นายสุรศักดิ์ ศรีวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


1