วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก รอบโคกกระโดนงก หมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 63 0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกและซ่อมแซมถนนดินเดิมโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 3 โรงเรียนในเขตตำบลกุดเพียขอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.74-003 สายกุดเพียขอม- หมู่ที่ 3- บ้านห้วยไร่ บ้านนาผาย หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเพียขอม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,690 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกและซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านกุดเพียขอมเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 3 โรงเรียนในเขตตำบลกุดเพียขอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง