องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ลงพื้นที่รับซื้อขยะตามโครงการธนาคารขยะ

  งานป้องกัน อบต.กุดเพียขอม ออกสนับสนุนช่วยเหลือเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ดับไฟป่า ที่ลุกลามเป็นวงกว้าง

  โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมเคลื่อนที่บริการประชาชน