องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมาประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม

             ประวัติศาสตร์ของตำบลกุดเพียขอม เดิมตำบลกุดเพียขอม แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีประชากรหนาแน่นจึงแบ่งการปกครองออกไปเป็นตำบลโนนพะยอม เมื่อปี พ.ศ. 2531 ทำให้ปัจจุบันตำบลกุดเพียขอม มีหมู่บ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ในอดีตบ้านกุดเพียขอมเดิม เป็นดินแดนที่พวกขอมได้เข้ามาจับจองที่ดินแห่งนี้ เป็นที่ทำกินและได้สร้างทำนบกั้นน้ำ เรียกว่า “ฝายขอม” คำว่า “เพีย” มาจากคำว่า “เพี้ยเมือง” เป็นตำแหน่งทางการปกครองในสมัยก่อน คำว่า “กุด” ในภาษีอีสานหมายถึง แอ่งน้ำ บริเวณบ้านกุดเพียขอม จึงได้ชื่อว่า “กุดเพียขอม” ต่อมาได้กลายเป็นตำบลกุดเพียขอม ซึ่งปัจจุบันได้แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 2 บ้านกุดเพียขอมเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 5 บ้านร่องดูก หมู่ที่ 6 บ้านหญ้าเครือ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์