องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
สภาอบต.

นายนิรันดร ตรีศรี
ประธานสภา อบต.
โทร. 082-8589695นางรัศมี เกิดเดช

รองประธานสภา อบต.

โทร. 0856071828


นายประพันธ์ ภูสมนึก

สมาชิกสภาอบต.กุดเพียขอม หมู่ที่ 1

โทร. 089-0127897
นายรัฐภูมิ สอโส นางทองอินทร์ โมรีรัตน์
สมาชิกสภาอบต.กุดเพียขอม หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาอบต.กุดเพียขอม หมู่ที่ 3
โทร. .065-3144858 โทร. 084-3898437
นางสมพร งามดี นายวุฒิชัย ลวงงาม
สมาชิกสภาอบต.กุดเพียขอม หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาอบต.กุดเพียขอม หมู่ที่5
โทร. 084-3898437 โทร. 092-3379179