องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
สำนักปลัด


นางสาวณิชมน ราชบุญเรือง
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
โทร. 064-5633063

นางสาวอัมรินทร์ ประทุมมา สิบเอกอภิรัตน์ บรรณารักษ์ นางสาววาสนา เมนะรุจิ นางสาวศิริลักษณ์ บุตรศรี นายมนตรี อ่อนศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 083-5329493 โทร. 083-6306754 โทร.092-8936197 โทร.089-1059768 โทร. 091-7021172นายทัศน์พล โมทอง
นางสาวเบญจมาศ โกธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร.062-3581583 โทร.094-4244828
นางสาวจันทร์สุดา จอมศรี นางสาวพรรณิดา นาที นางอัมพร สีวัด นายแสน  แว้นจันลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ แม่บ้าน นักการภารโรง
โทร.065-0824659 โทร.087-9478312 โทร.097-9289835 โทร.098-9625997
นายมานะ  ภู่ทิม  นายยอดชาย  ศิริขันธ์ นายนรินทร์  ฝ่ายสูน นายนิกร  งามแก้ม นายปิยชาติ  งามแก้ม
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
หัวหน้าชุดปฏิบัติกานแพทย์ระดับพื้นฐาน
พนักงานขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
หัวหน้าชุดปฏิบัติกานแพทย์ระดับพื้นฐาน
พนักงานขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
ผู้ช่วยหัวหน้าชุดปฏิบัติกานแพทย์ระดับพื้นฐาน
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
ผู้ช่วยหัวหน้าชุดปฏิบัติกานแพทย์ระดับพื้นฐาน
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
ผู้ช่วยหัวหน้าชุดปฏิบัติกานแพทย์ระดับพื้นฐาน
พนักงานขับรถฉุกเฉินการแพทย์
โทร.064-1454065 โทร.098-8914682 โทร.092-5719916 โทร.093-4169135 โทร.062-5839352
นายครรชิต  สีวัด นายยุทธนา  ปัญญาสิทธิ์ นายนิวัฒน์  งามแก้ม
พนักงานขับรถดับเพลิง พนักงานขับรถดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
โทร.098-1145605 โทร.098-1535864 โทร.094-4744571

นายธวัชชัย  เกิดเดช นายเฉลิมพล  นามวิจิตร นายปานเมศ  พรมมนต์
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
โทร.094-2623073 โทร.065-1067301 โทร.064-5325733