องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
กองคลัง


นางวารุณี บรรพจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 090-3427201นางสาวจุลัยพร พาชารี
นางนิสรา เที่ยงสันเทียะ
นางรัชนีย์ นัคเรศ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร. 090-9071190
โทร. 083-4879696 โทร. 093-5096178
นางสาวผกานริมล ปัจจัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทร. 096-7544911นางสาววารุณี สอโส

นางสาวจิตรานุช พุทธวงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร. 085-4533549
โทร. 093-5626337