องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
กองช่าง


นายสุรชาติ เพ็ญศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 085-7537744
นายอลงกต เทศแก้ว

นายวิโรจน์ เหง้ามูล
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 087-9541891
โทร. 096-1467037