องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายสุรชาติ เพ็ญศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
โทร. 085-7537744
นางสิริยากร นิทัศน์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 081-5927058นางสาวณิชมน ราชบุญเรือง
นางวารุณี บรรพจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 064-5633063
โทร. 090-3427201

นายสุรชาติ เพ็ญศรี นางนิทยา ขาวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
รักษาราชการ
แทน ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 085-7537744 โทร. 080-7402595