องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
กองการศึกษาฯ


นางนิทยา ขาวภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 080-7402595

นายประเวช  รัตนวงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร.0970165774


น.ส.กฤษณา สารมณี
นางประษรศรี ไชยเสนหาร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
โทร. 099-5286545 โทร. 064-0159432นางสาวเพชรตะวัน กั่นบิดา
นางสาวแสงอรุณ สินโพธิ์ นางสาวจันทกานต์ โทหล้า
นายบรรจง หมื่นแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร. 080-6315479 โทร. 095-0239823 โทร. 097-2709142 โทร. 090-2456735