องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
กองการศึกษาฯ


นางนิทยา ขาวภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 080-7402595

-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
โทร. ........................


น.ส.กฤษณา สารมณี
นางประษรศรี ไชยเสนหาร
ครู
ครูผู้ช่วย
โทร. 080-7402595 โทร. 064-0159432นางสาวเพชรตะวัน กั่นบิดา
น.ส.ณัฐกานต์ บุญน้อย
นายบรรจง หมื่นแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร. 080-6315479 โทร. 098-1989930 โทร. 090-2456735