องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนองค์กร ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของนโยบาย